Nhân sự phòng Hợp tác Quốc tế & Nghiên cứu Khoa học Công nghệ
22/09/2016

 

  - Thạc sĩ Nguyễn Hồng Nhung

     Phó Trưởng Phòng HTQT & NCKH

  - Thạc sĩ Nguyễn Võ Minh Duy

   Chuyên viên HTQT

 - Thạc sĩ Võ Ngọc Phương Thảo

   Chuyên viên HTQT

 - Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung

   Chuyên viên HTQT - NCKH & HCVP

Từ khóa:
Top