Giới thiệu chung
14/06/2016
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế, hoạt động khoa học và công nghệ; các hoạt động dịch vụ, tư vấn khoa học và công nghệ. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Trường, tổ chức điều hành hoạt động khoa học và công nghệ. Quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo của Trường.

Nhiệm vụ

Hợp tác quốc tế

Xây dựng các chương trình, đề án, dự án, quy định, văn bản ký kết hợp tác với nước ngoài. Phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi giảng viên, sinh viên, thu hút các nguồn tài trợ.

Phối hợp với các khoa, đơn vị mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học.

Lập chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Xây dựng mối quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế.

Làm đầu mối xúc tiến hợp tác quốc tế, đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế đã ký kết.

Quản lý, điều hành các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học, công nghệ và đào tạo. Quản lý các chương trình đào tạo và giao lưu văn hóa với các trường và tổ chức nước ngoài.

Làm thủ xuất nhập cảnh; lập chương trình các đoàn nước ngoài đến Trường làm việc; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng quy định.

Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của Trường đi thăm và làm việc với các đối tác nước ngoài. Làm đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ đi công tác, học tập tại nước ngoài.

Chuẩn bị kế hoạch, tổ chức các hội nghị, làm việc và ghi chép các nội dung, biên bản các phiên làm việc giữa trường với đối tác, khách nước ngoài. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện tín phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế của Trường.

Tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi nước ngoài trao đổi về khoa học, công nghệ và đào tạo sau khi trở về.

Phối hợp với các khoa, đơn vị trong công tác rà soát chương trình đào tạo và khai thác các chương trình đào tạo tiên tiến từ nước ngoài.

Quản lý công tác biên soạn, biên dịch và thẩm định giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Dịch các bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ do Trường cấp sang tiếng Anh cho người học khi có yêu cầu.

Quản lý sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường.

Phối hợp với các khoa, đơn vị quản lý giảng viên và các cá nhân được Trường cử đi học, nghiên cứu ở nước ngoài.

Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hợp tác quốc tế. Lưu trữ, thống kê, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế.

Nghiên cứu khoa học và công nghệ

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ về hoạt động khoa học và công nghệ.                  

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tư vấn khoa học và công nghệ hàng năm của trường. Tổ chức triển khai kế hoạch, làm đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu, tư vấn khoa học và công nghệ.

Hướng dẫn các khoa, các đơn vị có liên quan lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy định của Trường và Luật Khoa học và công nghệ.

Làm đầu mối tiếp nhận và triển khai các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề án, các đề tài nghiên cứu khoa học.

Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hợp đồng.

Quản lý, theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ của Trường, chủ trì tổ chức các hội thảo, sinh hoạt khoa học của Trường.

Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào việc học tập, giảng dạy, quản lý trong và ngoài Trường.

Quản lý, triển khai và đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Tham gia tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học và công nghệ của sinh viên.

Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo quản lý hoạt động đào tạo có sự tham gia và đầu tư, liên kết của các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

 

 
LIÊN HỆ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
Tầng 24 -  215 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, TP. HCM
 
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ & NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 
E-mail: international@hbu.edu.vn / international@hiu.vn

Ext: 3432

Website: http://interoffice.hiu.vn/
Từ khóa:
Top