Học bổng Hessen, CHLB ĐỨC
10/09/2016

Xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2016-2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4412/BGDĐT-HTQT

V/v xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức

năm học 2016 - 2017

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016


Kính gửi: Ban giám hiệu trường Đại học Hồng Bàng  

          Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình xét cấp học bổng của Bộ khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam năm học 2016 - 2017 như sau:

Số lượng dự kiến dành cho Quý Trường năm học 2016- 2017 là: 3 suất

Nếu được xét duyệt đủ điều kiện, mỗi sinh viên sẽ được nhận 12 tháng học bổng (12 tháng x 18 Euro = 216 Euro), được quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỉ giá quy định của ngân hàng nhà nước.

Tiêu chí để được xem xét cấp học bổng như sau:

1.     Kết quả học tập học Học kỳ II năm học 2015- 2016 đạt từ 7,5 điểm trở lên.

2.     Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác.

3.     Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác.

4.     Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, hoặc các hình thức khác.

Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng đề nghị gửi chuyển phát nhanh đếnVăn phòng Hessen Việt Nam, số 34F, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 25 tháng 09 năm 2016.

Bản copy hồ sơ (scan) đề nghị gửi trước qua email đến Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo: và Văn phòng Hessen Việt Nam qua địa chỉ sau: htqt@moet.edu.vnhessenbuero.vn@gmail.com. (Lưu ý: hồ sơ đến sau ngày 25.09.2016 sẽ không được xem xét).

Khi có kết quả xét duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Văn phòng Hessen tại Việt Nam thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng năm học 2016-2017 và mời đại diện Lãnh đạo Trường cùng sinh viên được nhận học bổng tham dự Lễ trao học bổng tại các khu vực như sau:

1.     Khu vực Thái Nguyên: tại Đại học Thái Nguyên

2.     Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận: tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám

3.     Khu vực miền trung: tại Đại học Đà Nẵng

4.     Khu vực Tây Nguyên: tại Đại học Tây Nguyên hoặc Gia Lai

5.     Khu vực thành phố Hồ Chí Minh: tại dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

6.     Khu vực đồng bằng sông Cửu Long: tại trường Đại học Cần Thơ

Thời gian cụ thể tại các khu vực sẽ có thông báo sau./.

(Công văn kèm hồ sơ học bổng đã được gửi đến quý Trường qua chuyển phát nhanh)

 


Nơi nhận:
- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT. Bùi Văn Ga (để b/c);

- Văn phòng Hessen Việt Nam;
- Lưu: VT, HTQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ


(đã ký và đóng dấu)


Nguyễn Xuân Vang

Tờ khai thông tin cá nhân download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây Giấy chứng nhận kết quả học tập
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Hướng dẫn
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây

Từ khóa:
Top