VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.
21/08/2017

 

A. Văn bản Quy phạm pháp luật Nhà trường áp dụng

 1. Quyết định số 418/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020
 2. Quyết định số 1244/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 -2015
 3. Hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
 4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao
 5. Về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tưu phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
 6. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
 7. Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước
 8. Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN ngày 22/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng thí điểm phương thức lập dự toán kinh phí đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
 9. Luật Công nghệ cao
 10. Luật Năng lượng nguyên tử
 11. Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
 12. Luật Chuyển giao công nghệ
 13. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật
 14. Luật Sở hữu trí tuệ
 15. Quy định về việc xây dựng và quản lý các Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

B. Các văn bản do Nhà trường ban hành.

 1.  91-QĐ-DHB 21-2-2011 Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn 2020.pdf
 2.  70-QĐ-DHB 19-01-2016 Ban hành kế hoạch chiến lượt phát triển 2016-2020 tầm nhìn 2030.pdf
 3.  289-QĐ-DHB 25-8-2015 Ban hành quy định về quản lý đề tài NCKH và CN.pdf
 4.  518a-QĐ-DHB 15-10-2015 Quản lý công bố thông tin trong đào tạo và NCKH.pdf
 5.  667-QĐ-DHB 15-8-2015 Ban hành tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong HĐ KHCN.pdf

Từ khóa:
Top